Reklamační řád

Úvod ÚvodReklamační řád

PODMÍNKY REKLAMACE ZBOŽÍ

 

I. Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že v době, kdy kupující zboží převzal, má vlastnosti uvedené v ust. § 2161 odst. 1 občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, neprokáže-li se opak.

 

II. Práva z vadného plnění

 

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; to neplatí:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

 • vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Zakládá-li vada zboží podstatné porušení smlouvy (tj. takové porušení smlouvy prodávajícím, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal), má kupující následující právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

 • na odstranění vady opravou zboží,

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 1. Zakládá-li vada zboží nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 2. Nemá-li zboží vlastnosti v čl. I. těchto podmínek reklamace zboží, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

III. Uplatnění práv z vad zboží

 

 1. Kupující zboží prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 2. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno.

 3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen ji oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 4. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 5. Současně s oznámením vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu, jaké právo z vady zboží si zvolil. Nezvolí-li kupující právo z vady včas, postupuje prodávající dle ust. § 2107 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupující je povinen při uplatnění nároku z vad předložit prodávajícímu pouze zboží zbavené všech nečistot. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí reklamovaného zboží, pokud je zboží znečištěno.

 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

 8. Záruční doba dle čl.II písm. a) těchto podmínek reklamace zboží se prodlužuje o dobu, po kterou prodávající vyřizuje reklamaci. V případě výměny zboží za nové pokračuje původní záruční doba.

 

Další práva kupujícího vyplývajícího z právních předpisů (zejm. Občanského zákoníku), která se ke koupi zboží vážou, nejsou těmito podmínkami reklamace dotčena.

 

Copyright 2016 - 2024 © www.botasek.cz