Věrnostní program

Úvod Věrnostní program

Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu společnosti Botásek s.r.o.

 

Věrnostní program společnosti Botásek s.r.o. (dále jen „Věrnostní program“) je věrnostní program určený pro zákazníky společnosti Botásek s.r.o., se sídlem Bří Lužů 2251, 68801 Uherský Brod, IČO 05472199. Tento věrnostní program je zaměřen na poskytování výhod stálým zákazníkům. Zákazníci se stávají členy věrnostního programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem při registraci na registračním formuláři.

Členství ve věrnostním programu

Členem věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splňuje další dále stanovené podmínky pro členství. Nárok na členství ve věrnostním programu mají všichni zákazníci společnosti Botásek s.r.o., kteří provedou řádnou registraci tak, že správně vyplní registrační formulář a odevzdají jej na prodejně Botásek. Registrací do věrnostního programu zákazník vyslovuje svůj souhlas s Všeobecnými podmínkami a pravidly věrnostního programu.

Členství ve věrnostním programu je bezplatné. Členem věrnostního programu se nemůže stát právnická osoba.

Věrnostní karta

Věrnostní karta je základním identifikátorem členství. Věrnostní kartu získá zákazník na základě odevzdání vyplněného registračního formuláře na prodejně. Každá věrnostní karta má své jedinečné zákaznické číslo. Věrnostní karta je nepřenosná.

Ztráta, odcizení, poškození věrnostní karty

Ztrátu, odcizení či poškození věrnostní karty je zákazník povinen neprodleně nahlásit na prodejně Botásek. Po oznámení bude zákazníkovi vystavena nová karta. Společnost Botásek s.r.o. neodpovídá za zneužití karty před nahlášením její ztráty ani za případné čerpání výhod třetí osobou.

Odměna členům věrnostního programu

Odměna členům věrnostního programu je poskytnuta ve formě 20% slevy na nákup dětských bot v kamenné prodejně Botásek, a to podle příslušného množství nasbíraných razítek na věrnostní kartě. Při každém nákupu dětských bot v kamenné prodejně v minimální hodnotě 500 Kč, je členovi věrnostního programu přiděleno za každých utracených 500 Kč 1 razítko na věrnostní kartu. Za 12 razítek má člen věrnostního programu při dalším nákupu v minimální hodnotě 500Kč nárok na slevu 20% na nákup dětsých bot (sleva se nevztahuje na školní potřeby). Při uplatňování nároku na slevu je nutné předložit řádně vyplněnou kartičku před markováním, aby mohla být promítnuta sleva do pokladního dokladu.

Při uplatňování odměny (nákup s 20% slevou) nebudou zákazníkovi přidělena razítka.

Slevu 20% nelze kumulovat s případnými dalšími slevovými akcemi.

Při zrušení či neplatnosti úkonu (nejčastěji odstoupení od kupní smlouvy), za které byly razítka připsána nebo došlo-li k připsání bodů na základě omylu si společnost Botásek s.r.o. vyhrazuje právo stornovat odpovídající počet razítek na věrnostní kartičce.

Společnost Botásek s.r.o. si vyhrazuje právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných akcích.

Zánik členství ve věrnostním programu

Členství ve věrnostním programu zaniká:

- záměrným uvedením nesprávného údaje v registračním formuláři

- zneužitím výhod, které mu věrnostní program poskytuje

- v případě jednání v rozporu s všeobecnými pravidly věrnostního programu

- na žádost člena věrnostního programu

- odvoláním souhlasu se zpracováním svých osobních údajů

- z jiných důvodů (např. smrtí člena věrnostního programu)

Při zániku členství zaniká také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých výhod v souvislosti s věrnostním programem.

 

Ochrana osobních údajů členů věrnostního programu

1. Souhlasem se zpracováním osobních údajů v registračním formuláři povolujete společnosti Botásek s.r.o., se sídlem Bří Lužů 2251, 68801 Uherský Brod, IČ: 05472199, vedené u rejstříkového soudu v Brně, Spisová značka: C 95542 (dále jen „Správce“), aby dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") a ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresu
  • e-mail

2. Jméno a příjmení, adresu a e-mail je nutné zpracovat především za účelem registrace člena a zajištění fungování věrnostního programu, popř. k marketingovým a obchodním zájmům správce.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, tzn. po dobu účasti ve věrnostním programu.


3. Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na botasek@botasek.cz, nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti - Bří Lužů 2251, 68801 Uherský Brod.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Společnost Botásek s.r.o. si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu. Členové klubu budou o těchto změnách informováni na prodejně, případně jiným vhodným způsobem.

Věrnostní program není časově omezen.

 

Tyto všeobecné podmínky a pravidla věrnostního programu společnosti Botásek s.r.o. vstupují v platnost dnem 25. května 2018.

Copyright 2016 - 2024 © www.botasek.cz