Obchodní podmínky

Úvod ÚvodObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva v písemné formě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Část obsahu kupní smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které jsou připojeny ke kupní smlouvě nebo jsou stranám známy na webové stránce: http://www.botasek.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

 2. Pokud součástí obchodní nabídky, smlouvy či dodávky je překládán katalogový list, návod nebo doporučení pak podle mezinárodních zvyklostí je český a anglický jazyk považován za rovnocenný. 

 3. Kupní smlouva vzniká rovněž potvrzením závazné objednávky kupujícího. V pochybnostech se má za to, že objednávka byla doručena třetí den po odeslání, byla-li zasílána poštou nebo tentýž den, kdy byla zaslána faxem, mailem nebo elektronicky.

 4. Kupující je svým návrhem vázán po dobu 8 dnů od doručení prodávajícímu. V této lhůtě je nutná akceptace (potvrzení objednávky) ze strany prodávajícího, jinak smlouva nevzniká.

 5. Jakékoliv změny v obsahu smluvních ujednání proti zaslanému a potvrzenému návrhu smlouvy se považují za protinávrh a pro jeho přijetí platí rovněž 8 denní lhůta pro akceptaci (toto se týká i potvrzení menšího než objednaného množství zboží).

II. Doprava zboží

 1. Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající dle přepravních zvyklostí společnosti PPL a Zásilkovna.. Cenu přepravy hradí kupující.

 2. Místem, z něhož se přeprava dle těchto obchodních podmínek uskutečňuje, se rozumí sídlo prodávajícího, místem konečného určení je pak sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění.

 3. V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce přechází nebezpečí škody na věci předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.

III. Dodání zboží

 1. Plnění se uskuteční na základě předání a převzetí zboží potvrzením dodacího listu.

 2. Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího popř. dopravcem.

 3. Výsledkem přejímky zboží bude dodací list, ve kterém bude zaznamenán výsledek přejímacího řízení.

 4. Po převzetí zboží kupujícím předá prodávající kupujícímu potvrzený dodací list jako doklad o plnění.

 5. Jestliže plnění nastává předáním dopravci, potvrdí za kupujícího dodací list řidič a doplní údaj o svém jménu, číslo občanského průkazu, SPZ vozidla, které zajišťovalo přepravu.

IV. Kupní cena

 1. Cena zboží se sjednává jako cena smluvní a rozumí se EXW Botásek s. r.o., nedohodnou-li se obě strany jinak.

 2. Dohoda o ceně vzniká potvrzením objednávky kupujícím prodávajícímu s uvedením ceny za jednotku zboží nebo sjednáním ceny v kupní smlouvě.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14-ti denní lhůtě a pouze v případě nákupu zboží na e-shopu kupujícím, má kupující právo na vrácení kupní ceny zboží. Přitom kupující nese náklady na přepravu zboží.   

V. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu v návaznosti na dodací list a zašle ji e-mailem nebo poštou na adresu kupujícího, pokud není doručována faktura současně s dodávkou zboží.

 2. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, příp. i číslo kupní smlouvy.

 3. Kupující je povinen uhradit doběrečné (kupní cenu zboží) přepravní společnosti, nedohodnou-li se obě strany jinak.

 4. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.

VI. Balení a značení zboží

 1. Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta, dřevěná bedna atd.

VII. Nabytí vlastnického práva

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem jeho převzetí.

 2. Prodávající je povinen dodat zboží ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost (§1915 NOZ).

 3. Způsob dodání zboží náleží prodávajícímu (§1926 NOZ).

 

X. Záruční podmínky

 1. Firma Botásek s.r.o. garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 24 měsíců od data expedice zboží (záruka za jakost dle § 1919 NOZ). Záruka na jakost platí v případě, kdy výrobek je používán dle stanovených návodů nebo obecně platných předpisů. Záruka za jakost je omezena jen na opravu nebo výměnu (u firmy Botásek s.r.o.) jakékoliv části nebo částí vadných z důvodů materiálu nebo výroby. Toto je předmětem přezkoumání u firmy Botásek s.r.o.. Součást musí být vrácena s podrobným popisem vady v reklamačním protokolu na internetové stránce www.botasek.cz/reklamacni-protokol, dopravné placeno zákazníkem. Vadu lze vytknout do dvacetičtyř měsíců od převzetí předmětu plnění (§ 1921 odst. 1 NOZ).

 2. Botásek s.r.o. není odpovědná za okolnosti mimo její působnost, za poškození zboží nehodou, živelnou pohromou, násilím, neodbornou manipulací či nevhodným užíváním.

 3. V žádném z případů citovaných v předchozích odstavcích nemůže zákazník nárokovat zrušení nebo náhradu kontraktu z titulu poškození nebo náhradu jakýchkoliv výdajů jako např. za práci potřebnou k výměně vadných částí.

 4. Botásek s.r.o. nebude ručit za žádné porušení garance, selhání dodávky nebo jiné případy vyjma zde specifikovaných.

 5. Další ujednání se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Předpokladem uznání nároků kupujícího je písemné oznámení vady v reklamačním protokolu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil včetně zaslání reklamovaného výrobku na dodavatele Botásek s.r.o.

 6. Plnění záruky spočívá dle uvážení prodávajícího a dohody s kupujícím v:

  - dodání náhradního zboží za zboží vadné, popřípadě dodání chybějícího zboží

  - opravě této vady, jestliže je opravitelná

  - slevě kupní ceny

  - odstoupení od smlouvy

 7. Všechno dodávané zboží firmy Botásek s.r.o. je kontrolováno a zkoušeno u výrobce v souladu se zvyklostmi a technickými specifikacemi výrobce.

XI. Všeobecná a závěrečná ujednání

 1. V souladu s ust. § 1751 odst. 1 NOZ mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek

 2. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží Botásek s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky.

 3. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.

 

Copyright 2016 - 2024 © www.botasek.cz